Referat af generalforsamlingen 2023

Kim Steen blev valgt som dirigent. Der var fremmødt 5 stemmeberettigede medlemmer.
Formanden aflagde beretning. Antennemast og grund er endeligt blevet solgt for 225.000+moms. Vi oplever kun få henvendelser fra medlemmerne, og det er overvejende hjælp til flytninger og pakkeskift samt IT hastigheder.
Siden vi gik over til Waoo/Fibia har vi fået ca. 500 nye medlemmer, og vi betragter overgangen til Waoo/Fibia som det bedste, der er sket for antenneforeningen nogensinde.
Vi ser frem til, at 2023 bliver lige så godt som 2022 har været.
Beretningen godkendt. Jørn Manon fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Ingen forslag fra bestyrelse og medlemmer. Kontingentet uændret. Leif Olsen og Svend Lundstrøm blev genvalgt. Torben Rasmussen og Anny Svane blev valgt som suppleanter.
Erik Mejlby blev genvalgt som bilagskontrollant.
Nyt revisionsfirma blev Revisionskontoret i Faxe.
Kim Steen takkede for god ro og orden.

Referat af generalforsamlingen 2023
Rul til toppen