Referat generalforsamlingen 2022

Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og gik derefter over til dagsordenen. Kim Steen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretningen, der blev godkendt. Formanden oplyste, at mast og grund på Østervej nu er solgt til TT-Network, der har sine antenner på masten. Formanden oplyste, at vi har indgået aftale med Fibia om nedsættelse af internetpriserne med virkning fra den 1. april 2022. Beretningen godkendt. Kasserer Jørn Manon Jensen fremlagde regnskabet, der blev godkendt. Budget og kontingent blev godkendt. Kontingent uændret. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Niels Svane, Bjarne Christiansen samt Jørn Manon Jensen blev genvalgt. Suppleanter Torben Rasmussen og Petter Lassen blev genvalgt. Erik Mejlby blev genvalgt som bilagskontrollant. Revisionsfirmaet Christensen og Kjærulff blev genvalgt. Under eventuelt blev det foreslået, at vi finder et lokalt revisionsfirma fremover, da vores fremtidige regnskaber bliver meget forenklet i forhold til tidligere, da vi ikke opkræver kontingenter og ikke længere har vedligeholdelse og ejerskab af antenne og grund. Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Referat generalforsamlingen 2022
Rul til toppen