Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år – jf. vedtægterne §10 – inden udgangen af marts måned og med mindst 4 ugers varsel i mindst en hustandsomdelt avis. Indkaldelsen skal offentligtgøres på foreningens lokale infokanal og på internettet med mindst samme varsel.

Indkomne forslag til dagsordenens punkt 4, skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingsens afholdelse. Indkomne forslag og regnskab offentliggøres på foreningens infokanal og på internettet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af 2 stemmetællere.
3.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende.
4.Godkendelse af beretningen.
5.Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7.Forelæggelse og godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9.Valg af intern bilagskontrollant.
10.Valg af revisionsfirma.
11.Eventuelt.

Se mere under vedtægter

Rul til toppen