Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 1900 sikringsrummet Faxehallen.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Forelæggelse af vedtægtsændringerne ved formanden.

Vedtægtsændringer:

  • Vedtægtsændringer tilpasset vores aftale med Fibia.

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

1. Foreningens navn Faxe-Faxe Ladeplads Antenneforening.

2. Foreningens hjemsted er Faxe.

3. Foreningens forsyningsområde er Faxe kommune i byområderne Faxe, Karise og Faxe Ladeplads og tilhørende lokaliteter.

FORMÅL

§ 2

1. Foreningens formål er primært, at indkøbe TV og Internetydelser til så lave markedspriser som muligt.

MEDLEMMER

§ 3

  1. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jf. § 1, kan begære sig tilsluttet Fibias fibernet mod at betale det gældende normale tilslutningsbidrag.

KONTINGENT – FORPLIGTIGELSER – HÆFTELSE – RESTANCER

§ 4

1. Kontingentet er indeholdt Internet/TV priserne.

2. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.

3. Ved indmeldelse i foreningen henvises til vedtægterne på foreningens hjemmeside.

EJERSKAB

Paragraf 5.

Foreningen ejer antennemasten med tilhørende hus og grunde.

2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

FRAFLYTNING – UDMELDELSE

§ 6

4. Et medlem kan udmelde sig af foreningen efter aftale med Fibia.

5. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

GENERALFORSAMLING

§ 7

1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i mindst en husstand omdelt avis, med angivelse af dagsorden, samt tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal offentliggøres på foreningens hjemmeside på internettet med mindst samme varsel.

3. Indkaldelsen skal indeholde, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

4. Indkomne forslag til dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og regnskab offentliggøres på foreningens hjemmeside på internettet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. På såvel de ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger kan der kun træffes afgørelser om emner, der er optaget i den offentliggjorte dagsorden.

6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Valg af 2 stemmetællere.
3.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende.
4.Godkendelse af beretningen.
5.Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
6.Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7.Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
9.Valg af intern bilagskontrollant.

10. Valg af revisionsfirma.

11. Eventuelt.

7. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således én stemme. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Fuldmagten afleveres inden generalforsamlingens start til kassereren.

§ 8

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når min. 10% af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske om det med angivelse af hvilke punkter, der ønskes behandlet.
  2. Medlemsantallet offentliggøres på foreningens hjemmeside.

3. Ekstraordinær generalforsamling varsles med mindst 4 uger, og skal afholdes senest 40 dage efter at begæringen er modtaget.

§ 9

1. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen være skriftlig. Dirigenten har til enhver tid ret til at forlange skriftlig afstemning.

2. Til foreningens tillidsposter (bestyrelse, suppleanter mv.) kan kun vælges medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet sit samtykke til hvilken post man modtager valg til.

3. Til vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt op og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne mødt op, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling, hvorefter forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset hensyn til antal fremmødte.

4. Bestyrelsen sørger for, at der føres referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af referenten og af dirigenten og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

BESTYRELSE

§ 10

1. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal afgår 2 medlemmer og i ulige årstal afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

3. Bestyrelsen har ansvaret for foreningens ledelse og administration.

4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen og enten formand eller næstformand er tilstede. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, afgør formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

5. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Mødet ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

6. Der føres referat over forhandlingerne af foreningens sekretær. Referatet godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde.

7. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanter er indkaldt kommer under 3, er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg af de manglende bestyrelsesposter på dagsordenen.

8. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for bestyrelsens arbejde, samt udarbejder retningslinjer for den daglige drift.

REGNSKAB OG REVISION

§ 11

1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

TEGNING AF FORENING

§ 12

1. Foreningens hæftelse. Se § 5 stk. 2

2. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens. Ved låneoptagelse samt etablering af driftskreditter, køb og salg af fast ejendom, kræves dog altid underskrifter af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

3. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

4. Bestyrelsen er bemyndiget til at tilvejebringe til driften de nødvendige tekniske midler, ligeledes er bestyrelsen berettiget til at optage lån og etablere driftskreditter i nødvendigt omfang.

5. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for myndigheder som over for private.

VEDLIGEHOLDELSE

§ 13

1. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, så længe det er aktivt, og det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

OPLØSNING

§ 14

2. Likvidation eller ophør af foreningen kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling og med stemmeflertal som angivet i § 9 stk. 3.

3. Er likvidation besluttet skal foreningens formue anvendes til dækning af eventuelle forpligtigelser.

4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtigelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

 

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar kl. 1900 sikringsrummet Faxehallen.
Rul til toppen